Boeken

Helaas kunnen wij geen boeken meer aannemen.

Donaties

Donaties zijn altijd welkom

Ons rekeningnummer is NL50RABO0132996243 tnv Stichting Lutoban

RSIN 818005646

 

E-mail: info@lutoban.com (alle bestuursleden ontvangen deze e-mail)

 

Wij zijn ANBI erkend

facebook

Home of Hope website

Translate

Dutch English Filipino German

Beleidsplan Stichting Lutoban, geschiedenis, beloning en actieplan

Een druppel op de juiste plaats

november 2018

Doelstelling

Het financieel, materieel dan wel op enige andere wijze steunen van de leefgemeenschappen op de Filippijnen, waarbij meer in het bijzonder de aandacht wordt gevestigd op de hulp aan een scholingsproject voor kinderen tot de leeftijd van veertien jaar binnen de hiervoor genoemde leefgemeenschap,

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband kunnen houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Ontstaan

De Stichting is 2007 ontstaan door enkele mensen met connecties in de Fillipijnen. Jos Gilsing en Sjors Verheijen  waren  enkele  van de medeoprichters van de stichting. In de loop van de jaren is de samenstelling veranderd en is Jos als enige overgebleven in de stichting. 

Geschiedenis

Vanaf het begin is de stichting bezig met het verstrekken van kleinschalige hulp aan de armste scholen en buurten in de Filipijnen.

In het eerste actieve jaar van de stichting heeft de stichting met hulp van de stichting MTO een schoolgebouw met  klaslokalen inclusief wc’s  gebouwd in de barangay Lutoban op het eiland Negros.

In 2009 zijn de voorbereidingen getroffen voor de bouw van een schoolgebouw met 2 klaslokalen in San Isidro op het eiland Leyte. Dit gebouw is gerealiseerd in 2010.

Daarnaast is in 2010 de Delesschool in Talisay op het eiland Negros voorzien ventilatoren in 19 lokalen In 2011 Is in de klassen van de Delesschool toiletten gebouwd met daarnaast een centrale toiletvoorziening. Alles aangesloten op een septic tank. 

In 2012 hebben we 5 lokalen gerenoveerd van de HES2 school in Bacolod op het eiland Negros.

In 2013 is een kleuterschool gebouwd in Cadiz op het eiland Negros.

Het weeshuis Home of Hope heeft vanaf het eerste jaar in meer of mindere mate ondersteuning van de stichting gehad. Meestal voor ondersteuning in de algemene kosten. In 2012 hebben we samen met het Red Horse team en de Stichting Kela de verblijven van de meisjes en de toiletten gerenoveerd.

Vanaf 2009 zamelt de Stichting kleren, schoolspullen en speelgoed in. De goede spullen worden verstuurd in zogenaamde Balik Bayanboxen naar de Filipijnen. Hier zijn enkele categorieën te onderscheiden.

• De lagere scholen: Schoolspullen en speelgoed

• Het weeshuis Home of Hope: Kleding, schoolspullen en kleding

• Individuelen met daaraan gekoppeld hun buurt: Kleding en speelgoed.

• Straatkinderen rond Mabinistreet in Manilla.

De selectie van de scholen en de ontvangers van de Balik Bayanboxen gebeurt op basis van aanvragen die bij de stichting binnenkomen. Deze worden binnen het bestuur besproken.

Tijdens de projectreizen naar de Filipijnen ontstaan ook contacten, waarbij mensen proberen om schrijnende gevallen onder de aandacht te brengen van de Stichting.

In 2 gevallen heeft de stichting besloten om individuele kinderen te helpen. 

In 2010 zijn operatiekosten voor Chrisselle Ann betaald. Zij was in 2006 overreden door een vrachtwagen waarbij zij een onderbeen verloor. Vanaf die tijd kon zij haar huis (hutje) niet verlaten en ging ze ook niet meer naar school. Na de operatie heeft ze een prothese gekregen en sindsdien gaat zij weer naar school. De Stichting heeft hiervoor een vaste donateur.

In 2012 kregen we het verzoek om Ricky te helpen, hij was op vier jarige leeftijd ernstig verbrand over zijn hele lichaam nadat hij brandende benzine over zich heen had gekregen. Door wildgroei kon hij zijn rechterarm niet meer gebruiken. Na de operatie kan hij zijn arm weer voor 95% gebruiken. Ook hiervoor hadden we een mooie bijdrage van een donateur.

In enkele gevallen hebben we ook gezinnen geholpen door het financieren van een Sari Sari store. Door hen te begeleiden en van adviezen te voorzien kunnen zij zelf voorzien in hun eigen levensonderhoud en hun kinderen naar school laten gaan. Het betreft de families Pachica, legaspi en Cherie Mae.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Bestedingsdoelen

• Het realiseren van goede huisvesting voor lagere scholen;

• Het verder ondersteunen en begeleiden van scholieren ouder dan veertien jaar die de potentie hebben om zich nog, via verdere scholing, te kunnen ontwikkelen:

• Het stimuleren van de bevolking om initiatieven te ontwikkelen om zodoende in de toekomst in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien;

• Te zorgen dat de bewoners van de leefgemeenschap over een betere huisvesting kunnen gaan beschikken;

• Het stimuleren van milieuprojecten.

Beloningsbeleid

Aan bestuursleden wordt geen vergoeding betaald.

De stichting zou dit wel kunnen betalen maar de bestuursleden zien hiervan af.

Inzamelen Geld en Goederen

• Het inzamelen van goederen zoals boeken, schrijfmaterialen, tijdschriften, computers die gebruikt kunnen worden voor het scholingsproject;

• Zoeken van sponsors en donateurs voor projecten;

• Beheren van het vermogen van de stichting

De ontvangen gelden worden bij een bank gestort.

Geld dat niet direct nodig is voor projecten wordt op een spaarrekening gezet zodat hierover renten worden ontvangen

Speculatief handelen met gelden is niet toegestaan

Beslissingen tot het aangaan van een project worden genomen door het bestuur van de stichting.

Actieplan

In het verleden waren de projecten verdeeld over verschillende eilanden in de Filipijnen. De gekozen doelen hadden duidelijke wensen die zij zelf niet konden realiseren.

In de afgelopen jaren zijn wij echter tot de conclusie gekomen dat het hebben van een goede communicatie met een vertrouwd contactpersoon zeer belangrijk is. De zelfwerkzaamheid van ontvangers is hierbij erg belangrijk.

Bij drie van de vijf gebouwde schoollokalen moeten we achteraf constateren dat er geen of nauwelijks meer communicatie is tussen de scholen en de Lutoban.

Daarom is afgesproken dat we nieuwe projecten alleen opstarten als we verzekerd zijn van goede contactpersonen. 

Lutoban heeft als uitgangspunt dat de stichting zelf de regie over de bouw van schoollokalen wil voeren. Tot augustus 2013 waren we in de gelukkige omstandigheid dat wij een Nederlandse aannemer op de Filipijnen hadden die wars was van corruptie en zeer prijsbewust was.

Voor toekomstige projecten moeten we op zoek naar een nieuwe aannemer waarbij het uitgangspunt is dat Lutoban geen steekpenningen betaald en werkt volgens vooraf bepaalde en vastgelegde uitgangspunten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de mensen in de buurt betrokken worden bij de bouw door o.a. stenen te bakken of mee te werken aan de bouw.

De medewerking van de gemeenten en het ministerie van onderwijs (DePed) zijn hier belangrijk in. Helaas verloopt de samenwerking met deze instanties niet altijd soepel. Lutoban is op zoek naar een manier hoe deze samenwerking verbeterd kan worden. De rol van de contactpersonen zal hier waarschijnlijk uitgebreid moeten gaan worden.

Hoofddoel blijft om lagere scholen te helpen. In het verleden hadden we een grote donateur/stichting die het ons mogelijk maakte om klaslokalen te bouwen. Helaas is deze stichting opgeheven. 

Lutoban zal daarom eerst gelden bij elkaar moeten verzamelen voordat een project aangepakt kan worden.

De Balik Bayanboxen blijven een onderdeel van de hulp aan de Filipijnen. Tijdens bezoeken hebben we kunnen constateren hoe blij de ontvangers zijn. De ontvangers zijn naast de scholen en het weeshuis altijd mensen die aan de onderkant van de maatschappelijke ladder leven met inkomens vaak van minder dan 2,5 euro  per dag waarvan een hele familie moet leven.

 

Individuele hulp zal ook in de toekomst gegeven worden aan kinderen die door lichamelijke gebreken niet kunnen functioneren. Waar  het mogelijk is dat door operaties deze gebreken verholpen of verbeterd kunnen worden zal de stichting waar mogelijk helpen. Familie wordt eventueel ondersteund zodat zij in hun eigen levensbehoefte kunnen gaan voorzien.

Voor individuele ondersteuning zal altijd gezocht worden naar individuele sponsoren.

 

facebook (2)


Copyright © Lutoban Foundation 2013. All Rights Reserved.